سامانه سهامداران

راهنمایی استفاده از سامانه سهامداران

راهنمایی استفاده از سامانه سهامداران

نحوه ورود به سامانه اطلاع رسانی سهامداران جهت اطلاع از تعداد و سود سهام خود به سایت شرکت لامیران به آدرس https://ghandemarvdasht.com مراجعه نموده و با کلیک بر گزینه سهامداران وارد سامانه اطلاع رسانی سهامداران شوید، نام کاربری، کدبورسی، سهامدار ...